Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Näringsdepartementet om Nationell Godsstrategi

Skrivelse till Näringsdepartementet om Nationell Godsstrategi
Skriv ut

Till Näringsdepartementet och Trafikverket

Angående Nationell Godsstrategi – Förslag från utvecklingsprojekt Botniska korridoren

Styrelsen för Näringslivets Transportråd har diskuterat ett utarbetat förslag till Nationell Godsstrategi på järnvägsområdet. Transportrådet stöder huvudbudskapet i förslaget att det behövs en kraftigt ökad kapacitet på det svenska järnvägsnätet och det i avsevärt snabbare tempo än vad som är fallet i den av regeringen fastställda Nationella Infrastrukturplanen för åren 2010–2021.

De av Näringslivets Transportråd högst prioriterade investeringarna i tre centrala godsstråk: dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen, investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn finns med i förslaget till Nationell Godsstrategi på järnvägsområdet tillsammans med andra järnvägsprojekt för ökad kapacitet för godstrafiken.

Inom Trafikverket pågår ett arbete med att formulera en samlad nationell godsstrategi där de olika trafikslagen samverkar. Detta i enlighet med den deklaration som antogs vid ett möte i augusti i Jönköping anordnat av regeringens Logistikforum och Näringsdepartementet. Ett utkast till en samlad godsstrategi beräknas föreligga kring årsskiftet.

Näringslivets Transportråd ser det som angeläget att initiativtagarna till förslaget till Nationell Godsstrategi på järnvägsområdet kommunicerar denna med Trafikverket så att förslagen kan beaktas i verkets arbete med en samlad nationell strategi för alla trafikslag. 

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                   Guy Ehrling
Ordförande                                    Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *