Näringslivets Transportråd

transportpng

Skrivelse till Näringsdepartementet om nya IMO-regler

Skrivelse till Näringsdepartementet om nya IMO-regler
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Angående en kommande inlaga till IMO:s möte MEPC61 och Sveriges stöd av denna

I oktober i höst kommer IMO:s miljökommitté återigen att sammanträda vid MEPC61. Till detta möte kommer ICS (International Chamber of Shipping) att lämna in en inlaga (submission) med information om genomförda konsekvensanalyser av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle. Det är öppet för andra aktörer att stödja denna inlaga. Näringslivets Transportråd hemställer om att Sverige ger sitt stöd till inlagan.

Näringslivets Transportråd anser att det är angeläget att IMO får kännedom om de konsekvensanalyser som har genomförts och slutsatserna i dessa. IMO har ännu inte tagit del av dessa studier och i och med denna inlaga så redovisas konsekvenserna för första gången.

Inlagan till IMO kommer att ha formen av ett ”information paper”, d.v.s. den kommer att lämnas till IMO för kännedom och inte för vidare åtgärd på MEPC61. ICS har inte heller för avsikt att lämna några förslag till MEPC61-mötet vad gäller förändringar i svavelnivåerna. Inlagan ska granska konsekvensanalyserna sakligt utan förslag till åtgärder.
Eftersom inlagan har formen av ett ”information paper” bör Sverige enligt vår mening kunna ge sitt stöd till denna. Sverige har på regeringens initiativ genomfört en konsekvensutredning och det är angeläget att IMO får ta del av resultatet av denna tillsammans med resultatet även från andra genomförda konsekvensutredningar.

Inlagan består av i huvudsak av en rapport som det engelska konsultföretaget ENTEC sammanställer. Rapporten är ett sammandrag av sex olika konsekvensstudier om IMO:s nya svavelregler, med syfte att finna genomgående slutsatser men också att identifiera om det finns spörsmål som ingen har adresserat tillräckligt. Utmaningen för ENTEC är att korsreferera studierna, då de har olika avgränsningar och syften.

Enligt IMO:s regelverk är deadline för att skicka in i tid till MEPC61 den 9 juli vilket i praktiken betyder att ett beslut av Sveriges regering om att ge sitt stöd till inlagan måste fattas senast den 28 juni. Konsekvenserna av de nya IMO-reglerna är betydande för det svenska näringslivet. Ett beslut enligt ovanstående skulle vara en tydlig markering av den svenska regeringens engagemang i frågan och att genomförda konsekvensanalyser av de nya IMO-reglerna redovisas.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                   Guy Ehrling
Ordförande                                    Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *