Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Näringsdepartementet över omarbetningen av det första järnvägspaketet

Skrivelse till Näringsdepartementet över omarbetningen av det första järnvägspaketet
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Parlamentets och Rådets Direktiv om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning av första järnvägspaketet) N2010/5602/TE

Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet har fått direktivet på remiss och lämnar ett gemensamt yttrande enligt nedan.

Trots ett 20-årigt reformarbete återstår mycket med eliminering av barriärer för att uppnå en öppen och effektiv europeisk järnvägsmarknad. Genomförandetiden är alldeles för lång. Den europeiska järnvägsmarknaden är ännu långt ifrån integrerad och det finns såväl synliga som mer osynliga barriärer för att konkurrensen på marknaden ska kunna öka.

Transportstyrelsen har analyserat förslaget till revidering av det första järnvägspaketet och pekar där på att en av Kommissionens utgångspunkter är att utvecklingen inte är den önskvärda när det gäller möjligheten för nya aktörer på godstransportmarknaden. Antalet nya aktörer är mycket begränsat i många medlemsstater.

Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet anser att tempot i förändringsarbetet med genomförandet av en gemensam och öppen europeisk järnvägsmarknad måste avsevärt öka om järnvägen ska kunna svara upp mot växande krav på leveransprecision och öka sin andel av transporterna. Med rätt förutsättningar kan järnvägens fördelar som transportmedel för stora godsflöden över långa avstånd förstärkas. Nyckelfrågor är att skapa förutsättningar för obrutna internationella transporter dörr till dörr i kapacitetsstarka järnvägsstråk, samordning av kapacitetstilldelningen på spåren mellan infrastrukturförvaltare, konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer och en ökad intermodalitet genom bättre samverkan mellan transportslagen. En ökad kvalitet och service med en bättre tillförlitlighet i gränsöverskridande godstransporter på järnväg och en starkare prioritering av godstrafiken på spåren är angelägen.

Att eliminera hinder genom regelförenklingar och standardisering är av högsta prioritet. Transportstyrelsen pekar i sin analys av förslaget till revidering av det första järnvägspaketet på riskerna för den motsatta utvecklingen där Kommissionens förslag för att förtydliga regelverket resulterat i ”mycket detaljerade bestämmelser”. Detta skulle medföra ett kostnadsdrivande regelsystem. Transportstyrelsens skriver vidare att de förslag som läggs: ”Innebär framför allt att alla aktörer, regleringsorganen inkluderade, måste avsätta stora resurser för att ta fram och ta hand om olika rapporter. Denna ingripande regelgivning kan lätt bli kontraproduktiv då den försvårar för nya aktörer att komma in på marknaden”.

Sverige ligger i framkant när det gäller att öppna upp järnvägsmarknaden, tidigare främst för godstrafik och nu även för persontrafik. Det finns all anledning att svenska aktörer fortsätter med att i europeiska sammanhang aktivt dela med sig av erfarenheterna i utvecklingen av det svenska regelsystemet och med ett reellt – och inte enbart formellt – särskiljande av ansvaret för infrastrukturen och trafiken på spåren.

Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet anser att den svenska regeringen, Transportstyrelsen och Trafikverket i sin egenskap av nationell infrastrukturförvaltare, utifrån ett användar-, marknads- och kundperspektiv även fortsättningsvis kraftfullt bör engagera för ett snabbare genomförande av en öppen europeisk järnvägsmarknad.

Grundfrågan handlar om att i den europiska järnvägssektorns alla led skapa förutsättningar för icke-diskriminering och konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer. Genom en ökad yttre och inre effektivitet kan järnvägens roll som transportmedel i de internationella godstransporterna växa.

För Sverige som är ett av världens mest handelsberoende länder är väl fungerande internationella transporter med alla trafikslag och ett bra samspel mellan dessa av avgörande betydelse. Sveriges geografiska läge i norra Europa medför långa transportavstånd till viktiga marknader på den europeiska kontinenten.

Transportstyrelsen skriver i sin analys av revideringen av det första järnvägspaketet att ”Sverige bör således kraftfullt verka för att applicants (auktoriserade sökande) ges en med järnvägsföretagen likvärdig roll vad gäller kapacitetstilldelning på huvudspår och terminaler.” Transportstyrelsen skriver även att Auktoriserade/Applicants ”ska fullt ut ha samma rättigheter som trafikföretag vad gäller rätten att organisera trafik samt ansvar för genomförandet av den gentemot kunder, infrastrukturhållare och tredje man”. Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet vill starkt understödja en sådan svensk linje vid den fortsatta behandlingen inom EU av det omarbetade första järnvägspaketet.

Sverige har under en följd av år i samband med behandlingen av olika järnvägspaket inom EU förespråkat denna princip, där en bred krets av authorised applicants såsom varuägare, logistikföretag, speditörer kan ansöka om kapacitet på spåren. Det innebär en förbättrad konkurrenssituation på hela järnvägsmarknaden. En förenkling här är även att företag kan vända sig till en infrastrukturhållare och beställa genomgående internationella tåglägen.

Transportstyrelsen skriver även i sin analys av förslaget till revidering av det första järnvägspaketet att en av Kommissionens utgångspunkter är att infrastrukturens kvalitet fortsätter att försämras med eftersläpningar i underhåll, långsam modernisering och uppkomst av flaskhalsar som följd. Näringslivets Transportråd och Transportindustriförbundet vill även peka på att en bristande infrastrukturkapacitet försvårar möjligheterna att få en öppen och dynamisk järnvägsmarknad med fler aktörer på spåren.
Vi vill även understryka vad som framförs i Kommissionens förslag till revidering att de operativt ansvariga för verksamheten i viktiga noder ska vara oberoende från transportverksamheten. En uppdelning på detta sätt kan underlätta för exempelvis mindre speditionsföretag att få tillgång till anläggningarna vid beställning av tåglägen.

Näringslivets Transportråd Transportindustriförbundet

Guy Ehrling Robert Skoog
Kanslichef Tf förbundsdirektör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *