Näringslivets Transportråd

Skrivelse till regeringen om en samordnande myndighet inom security

Skrivelse till regeringen om en samordnande myndighet inom security
Skriv ut

Begäran om att regeringen utser en samordnande myndighet inom security
Undertecknande näringslivsorganisationer samarbetar i frågor som rör transportsäkerhet, s.k. security i godstransportkedjan. Dessa frågor har särskilt sedan sekelskiftet 2000 fått en allt större betydelse, både genom utveckling av omfattande och kostsamma regelverk för terrorskydd som ökade problem med stölder från lastbärare, inte sällan i organiserad form.

Våra organisationer har uppfattningen att en bättre säkerhet i transportskedjan, både mot stöder och terrorhot kan uppnås om ansvariga myndigheter samarbetar bättre än idag, både inom Sverige och med omgivande länder, och utvecklar regelverk och tillsyn av dessa i dialog med näringslivet. Påfallande är att så stor del av godstransporterna sker med fler transportslag och att godset därmed passerar olika typer av terminaler under vägen. Den bästa säkerheten/skyddet torde därför uppkomma om regelverket för security så långt möjligt harmoniseras mellan trafikslagen och att transportkedjan som helhet är i fokus vad gäller att bedöma och motverka risker för oönskad aktivitet. Givetvis har näringslivets företag och organisationer också en egen viktig roll att spela i denna utveckling. Våra organisationer arbetar följaktligen aktivt med dessa frågor och avser att i juni 2010 gemensamt arrangera en samlande nationell Securitydag i transportsektorn för att sätta fokus på dessa viktiga frågor.

Våra organisationer har idag särskilda kontaktpersoner och en god samverkan med såväl Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Transportstyrelsen i dessa frågor. Kontakter finns även med Kustbevakningen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt med trafikverken, som alla idag har myndighetsroller i olika grad inom security. Även på regeringskanslinivån är ansvaret idag delat mellan Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet.

Riksrevisionen har sin rapport ”Skyddet för farligt gods”, som flertalet av våra organisationer kommenterat i ett remissvar i oktober 2009, berört myndighetsansvarsfrågorna i samband med sin granskning av hur skyddet fungerar relaterat till transport av farligt gods och framför allt i terminaler, rangerbangårdar och hamnar. Även om granskningen sålunda inte omfattar hela godstransportkedjan anser våra organisationer att rapporten pekar på ett antal förhållanden som är av mer generell art och inte bara för transport av farligt gods, som förvisso är en central del av godstransporterna i fråga. Framför allt gäller detta slutsatsen att ”Ansvaret är uppdelat på flera myndigheter med delvis otydliga gränser och outvecklad samverkan”. Det är vår uppfattning att dessa oklarheter leder till onödigt höga kostnader för samhälle och näringsliv vad gäller föreskrivna krav på investeringar och drift ur securitysynpunkt, och detta utan att säkerheten/skyddet nödvändigtvis totalt sett blir bättre.

Vi anser därför i likhet med Riksrevisionen att ansvaret för säkerhet och skydd i transportkedjan bör samordnas bättre och att nuvarande oklara gränser mellan myndighetsansvar bör redas ut. Riksrevisionen förordar i sin rapport att ”ansvaret för tillsyn av skyddet av farligt gods för samtliga transportslag läggs på Transportstyrelsen”. Våra organisationer tillstyrker i remissvaret detta förslag och vill dessutom utöka det till ett övergripande ansvar för tillsyn av skydd/security i hela transportkedjan. Som framgår av rapporten är idag regelverken skiljda mellan trafikslagen, och också mellan t.ex. hamnar, flygplatser och andra terminaler. Detta är delvis en följd av separata internationella regelverk, men som vi tidigare nämnt är transportmarknaden i praktiken mycket intermodal. Det är därför rimligt att samma myndighet får möjlighet att öva tillsyn över hela kedjan, eller i varje fall att en myndighet samordnar tillsynen och utgör huvudkontaktpunkt för transportindustrin.
Tillskapandet av Transportstyrelsen ligger i linje med denna strävan och det är därför enligt vår mening naturligt att myndigheten ges ett helhetsansvar för security inom godstransportmarknaden.

I våra kontakter med myndigheterna har det tydliggjorts att ingen myndighet idag anser sig ha uppdrag från regeringen att agera samordnare mellan de berörda myndigheterna och ta på sig huvudansvaret för denna samordning och för dialogen med näringslivet i dessa frågor.

Våra organisationer anser som framgått att denna situation är otillfredsställande och föreslår därför att regeringen utser en samordnande myndighet och förser denna med nödvändiga bemyndiganden för att tillsammans med näringslivet fortsätta utvecklingen av ett förbättrat skydd inom transportsektorn mot antagonistiska hot som stöld och terrorhandlingar.


Stefan Back                                                        Mikael Castanius                                 
Sveriges Transportindustriförbund                     Sveriges Hamnar                                

Håkan Friberg                                                      Dag Klackenberg 
Sveriges Redareförening                                    Svensk Handel 

Johan Lindström                                                  Johan Lundström
Sveriges Åkeriföretag                                         Sveriges Försäkringsförbund

Peder Wadman
Branschföreningen Tågoperatörerna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *