Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Regeringen

Skrivelse till Regeringen
Skriv ut

Angående extrainsatser genom omfördelning i Trafikverkets samlade budget för drift och underhåll av järnvägen

Näringslivets Transportråd ser med oro på effekterna för den råvarubaserade spetsindustrins godstransporter på järnväg av Trafikverkets förslag till hur underhållsanslagen för perioden 2015-2018 kommer att användas, då regeringens budget för utgiftsområdet kommunikationer inte antogs av riksdagen den 18 december. 

Den tidigareläggning av spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland som tidigare aviserats av Trafikverket efter flera omfattande urspårningar på detta viktiga godsstråk blir nu inte av. Detta trots att spårbytet var aviserat av Trafikverket innan riksdagens beslut den 18 december om nivån på anslaget till järnvägsunderhåll för 2015. Likaså kommer en tidigareläggning av åtgärder längs banor utanför storstadsområdena och utanför stambanorna att skjutas på enligt Trafikverkets förslag.

En betydande del av den råvarubaserade spetsindustrins godstransporter på järnväg går på banor där standarden på banorna redan idag är alltför låg. Risken för störningar i varuägarnas transportkedjor är uppenbar med förseningar som leder till produktionsbortfall, kostnader för ändrade transportsätt då man tvingas byta från järnväg till andra transportslag och för försämrade kundrelationer. Det är stora exportvärden som riskeras med det bristande underhållet. De nu aviserade neddragningarna av Trafikverket läggs ovanpå det faktum att under perioden 2014-2025 koncentreras underhållsåtgärderna av Trafikverket till storstadsområden och större stråk.

Den tidigare alliansregeringen har vid ett flertal tillfällen under sin regeringstid beslutat om extrainsatser till järnvägsunderhåll utöver angiven nivå i av Riksdagen beslutad budget, exempelvis genom omfördelning inom ramen för den samlade budgeten för Trafikverket. Näringslivets Transportråd hemställer att regeringen i den uppkomna situationen undersöker möjligheten till omfördelning av anslagsmedel i Trafikverkets budget för 2015 till ökat järnvägsunderhåll i samband med utarbetandet av regleringsbrevet för Trafikverkets verksamhet 2015. Med syfte att tidigarelägga nu senarelagda insatser av betydelse för den råvarubaserade spetsindustrins godstransporter på järnväg såsom spårbyte på delar av Stambanan genom övre Norrland och åtgärder längs banor med en hög andel godstransporter.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Per Bondemark                        Guy Ehrling
Ordförande                               Kanslichef 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *