Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Sjöfartsverket

Skrivelse till Sjöfartsverket
Skriv ut

Angående regeringens uppdrag till Sjöfartsverket att utreda konsekvenserna av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle och fartygs utsläpp av kväveoxider

Sjöfartsverket ska på uppdrag av regeringen utvärdera konsekvenserna för svenskt näringsliv av IMO:s nya regler för sjöfartens luftburna utsläpp. Näringslivets Transportråd, som ingår i den expertgrupp som utsetts, vill framföra följande synpunkter för det kommande utredningsarbetet.

Sjöfartsverket ska efter hörande av expertgruppen senast den 15 maj 2009 rapportera till regeringskansliet om gruppens slutsatser och eventuellt avvikande meningar. Vidare ska Sjöfartsverket efter hörande av expertgruppen senast den 15 oktober presentera en handlingsplan om att minska kväveoxidutsläppen från fartyg.

Näringslivets Transportråd konstaterar att tidsplanen är snäv, särskilt för den del av uppdraget som avser att utreda konsekvenserna av IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle. Vi bedömer att just tidtabellen för genomförandet av de nya IMO-reglerna för svavelhalten i marint bränsle är den mest komplicerade delen av det nya regelsystemet. Det är denna del som nu av Sjöfartsverket ska analyseras på den kortast angivna utredningstiden i regeringens uppdrag.

Från olika håll har invändningar framförts mot att beslutet fattades i IMO utan en konsekvensanalys av effekterna för de transporterande och de transportköpande företagen. I det uppkomna läget vill Näringslivets Transportråd understryka vikten av att Sjöfartsverket – på den korta utredningstid som står till förfogande till den 15 maj – gör en bred genomlysning av IMO-beslutet och med fokus på effekterna av de nya reglerna för svavelhalten i marint bränsle. Vad gäller kväveoxidutsläppen avser IMO-kraven främst nya fartygsmotorer och är därmed – enligt vår bedömning – tämligen oproblematiskt att genomföra.

Näringslivets Transportråd välkomnar självfallet åtgärder för förbättring av situationen i känsliga marina miljöer. Sverige har länge arbetat för detta, bl.a. genom att vara pådrivande för utarbetandet av en gemensam Östersjöstrategi inom EU samt att nyligen i en proposition redovisa en samlad svensk havspolitik med bl.a. insatser mot föroreningar.

Samtidigt måste åtgärder för skydd av känsliga marina miljöer ske på sätt som inte snedvrider konkurrensförutsättningarna för företag mellan olika länder liksom mellan transportslagen. IMO-beslutet reser frågor utifrån principen om konkurrensneutralitet genom att det sätter hårdare regler i norra Europa än i övriga Europa. Skulle det, som ett resultat av Sjöfartsverkets analys, visa sig att de ekonomiska och tekniska effekterna av IMO-beslutet om lägre svavelhalter blir kraftigt ökade bränslepriser för den svenska exportindustrin med dess beroende av sjötransporter, bör ett svenskt initiativ rörande takten i genomförandet av de nya IMO-reglerna övervägas.

Redan i själva regeringsbeslutet 2008-11-27 där uppdraget lämnas till Sjöfartsverket och som citeras nedan, uppmärksammas särskilt konsekvenserna av det sänkta gränsvärdet för svavel från och med 2015:

”IMO:s nya gränsvärden för svavelhalt i marint bränsle kommer att få ekonomiska konsekvenser för såväl sjöfartsnäringen som för transportköparna i utsläppskontrollområdena, i synnerhet från och med 2015 när gränsvärdet sänks till 0,1 viktprocent svavel.”

Vidare behövs en analys av hur en ökad efterfrågan på marknaden av större bränslevolymer med lågsvavlig diesel ska kunna säkerställas till ett för de transporterande och transportköpande företagen skäligt pris i syfte att undvika stigande kostnader för sjötransporter som bara gäller inom norra Europa i förhållande till övriga Europa.

En bränslekostnadsökning skulle förändra konkurrensytorna mellan transportslagen till nackdel för sjöfarten vid internationella transporter över långa avstånd, vilket skulle motverka andra miljömål. Det måste således säkerställas att IMO:s nya regler för svavelhalt i marint bränsle inte äventyrar andra miljömål eller det svenska näringslivets konkurrenskraft.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                           Guy Ehrling
Ordförande                                            Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *