Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Trafikverket angående redovisning av kommande extrainsatser för underhåll av järnvägen

Skrivelse till Trafikverket angående redovisning av kommande extrainsatser för underhåll av järnvägen
Skriv ut

SKRIVELSE FRÅN NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD TILL TRAFIKVERKET ANGÅENDE REDOVISNING AV KOMMANDE EXTRAINSATSER FÖR UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGEN

Regeringen har i sin vårbudget föreslagit ökat anslag till järnvägsunderhåll med 620 miljoner kr innevarande år och därefter 1,24 miljarder per år fram till 2018. Riksdagen kommer den 16 juni att ta ställning till regeringens förslag. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns.

Det vore värdefullt med en redovisning från Trafikverket av hur det föreslagna extraanslaget för järnvägsunderhåll för 2015 kommer att används samt hur planeringen för extra underhållsinsatser ser ut fram till 2018 baserat på ett utökat anslag i enlighet med regeringens vårbudget.

Det är av särskilt intresse att få en redovisning av hur det tillkommande anslaget på 620 miljoner kr för 2015 är avsett att användas. Det är en betydande summa som ska spenderas redan under innevarande år och mot bakgrund av att infrastrukturprojekt ofta karakteriseras av relativt långa planeringshorisonter.

Näringslivets Transportråd utgår från att det ökade anslaget för underhåll av järnvägar 2015 och fram till 2018 i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter på järnväg där problemen är som störst.

Vi utgår bl.a. från att den senareläggning av spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland sträckan Boden-Bastuträsk som tidigare beslutats av Trafikverket nu istället så långt möjligt tidigareläggs. Likaså att en tidigareläggning nu sker av åtgärder längs banor med en hög andel godstransporter. Detta då en betydande del av den råvarubaserade industrins godstransporter på järnväg går på banor där standarden på banorna redan idag är alltför låg. Risken för störningar i varuägarnas transportkedjor är uppenbar och förlängningen riskerar det att drabba välfärden i Sverige.

Stockholm den 7 maj 2015

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Per Bondemark Guy Ehrling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *