Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Trafikverket om uppföljning av stråkprioriteringar

Skrivelse till Trafikverket om uppföljning av stråkprioriteringar
Skriv ut

Resurser för eliminering av flaskhalsar i godsstråk i Trafikverkets kommande förslag till regeringen om fördelning av en pott på 38 miljarder kr för åren 2010-2021Till Trafikverket

Näringslivets Transportråd har i den Nationella Infrastrukturplanen för åren 2010-2021 prioriterat tre centrala godsstråk som vi anser vara en riksangelägenhet: Dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen, investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn. Dessa tre stråkprojekt har varit beslutade i tidigare infrastrukturplaner men har ännu inte genomförts. Härutöver finns behov av en rad kapacitetshöjande åtgärder i andra viktiga stråk.

Infrastrukturplanen fastställdes under våren av regeringen och behandlades i juni av riksdagen. Trafikverket arbetar nu med att – efter regeringens beslut om att tidigarelägga investeringar i Hamnbanan inklusive Marieholmsbron – ta fram ett avtal om en finansieringslösning tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen. Detta är positivt för svenskt näringsliv.

Vad beträffar de två övriga av Näringslivets Transportråd prioriterade stråkprojekten är bilden inte lika positiv. I den av regeringen fastställda Nationella Planen för 2010-2021 finns för dubbelspår på sträckan Hallsberg-Degerön ungefär en tredjedel av investeringskostnaden med, dock sent under planperioden. Investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/ Väster om Vänern ingår delvis i den fastställda planen. Dock saknas resurser för de mindre åtgärder för ökad kapacitet på sträckorna Gävle-Storvik och Falun-Borlänge som fanns med i trafikverkens alternativa förslag med plus 15 procent i ökade investeringar under planperioden.

Investeringar i Bergslagsbanan/Väster om Vänern avlastar Västra stambanan och möjliggör en effektiv godstrafik på hela det sammanhängande stråket till Göteborgs hamn och vidare till viktiga exportmarknader. Dubbelspår Hallsberg-Mjölby behövs för ökad kapacitet på hela godsstråket från Bergslagen till södra Sverige och för vidare transport till för svenskt näringsliv viktiga marknader i olika delar av Europa.

Näringslivets Transportråd har noterat att regeringen i sitt beslut om den Nationella Infrastrukturplanen gett Trafikverket ett särskilt uppdrag. För åtgärder som är nödvändiga för utvecklingen av transportsystemet ska Trafikverket inom en ram på 38 miljarder kronor för 2010-2021 senast den 31 oktober 2010 redovisa ett förslag till fördelning av medlen utifrån de transportpolitiska målen. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i frågan.

Näringslivets Transportråd föreslår att Trafikverket i sitt förslag till regeringen inkluderar att en del av resurserna i potten på 38 miljarder kr för perioden 2010-2021 används för att ytterligare förbättra kapaciteten i för näringslivet viktiga godsstråk och anslutningar till noder.
NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund Guy Ehrling
Ordförande Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *