Näringslivets Transportråd

Styra Rätt!

Styra Rätt!
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Styra Rätt! Slutbetänkande av Lotsutredningen (SOU 2008:53)

Näringslivets Transportråd som fått utredningen på remiss anför följande.

Vi ställer oss i allt väsentligt bakom dess förslag. Vi efterlyser dock en sammantagen analys av de statliga avgifter som belastar handelssjöfarten. En sådan analys bör göras av Näringsdepartementet inför en kommande proposition.

Utredningens förslag
Utredningen menar att huvuddelen av Sjöfartsverkets verksamhet omfattas av det offentliga åtagandet. Däremot omfattas inte farleder som i huvudsak används av fritidsbåtar samt produktionen av sjökort för fritidsbåtsändamål. Sjöfartsverket ska som en följd av detta avveckla dessa verksamheter.

Utredningen föreslår vidare att Sjöfartsverket utvecklas till en mer renodlad sektors- och beställarmyndighet och övergår från att vara ett affärsverk till att vara en förvaltningsmyndighet.

Övervägande delen av produktionsverksamheten i egen regi, t ex sjömätning, drift och underhåll av farleder, isbrytning, lotstransporter, lotsning bör så långt möjligt och successivt ersättas med upphandling av motsvarande verksamhet. I takt med att marknaderna utvecklas och den upphandlade verksamhetens omfattning ökar bör produktionsverksamhet i egen regi avvecklas.

Våra synpunkter
Näringslivets Transportråd anser att ett genomförande av utredningens förslag i tidigare delbetänkande och i nu lämnat slutbetänkande innebär att förutsättningar skapas för fortsatt effektivisering av de statliga uppgifterna inom Sjöfartsverkets verksamhetsområden och en renodling av verkets olika roller.

Vi instämmer helt i principen att Sjöfartsverket inte ska bedriva konkurrensutsatt verksamhet och att produktionen i egen regi successivt bör avvecklas. Stor vikt måste då läggas vid att utveckla Sjöfartverkets beställarroll. Vi är medvetna om att det inom flera av Sjöfartsverkets verksamhetsområden i dag inte finns någon fungerande marknad. En viktig uppgift för verket är därför att vara en aktiv och kompetent beställare så att fungerande marknader kan etableras inom områden där verket i dag bedriver verksamhet i egen regi. Det handlar enligt vår uppfattning främst inom sjömätning, isbrytning, farledsunderhåll, lotstransporter samt, som föreslås i utredningen för ökad flexibilitet, att pröva möjligheterna att upphandla viss lotsningsverksamhet och att hamninnehavare efter tillstånd från verket ska kunna överta sådan verksamhet. Viktiga uppgifter för Sjöfartsverket är att inom ramen för en utvecklad beställarroll systematiskt arbeta med kvalitetsuppföljning och utvärderingar.

Vi menar att respektive verksamhet med denna nya organisation får incitament att förändras genom att kunderna tydligare sätts i centrum. Det driver utvecklingen framåt och stimulerar till kostnadseffektivitet. Lotsning och isbrytning bör främst ses som en direkt serviceverksamhet riktad till kunderna inom sjöfartsnäringen samtidigt som de har ett vidare samhällsintresse genom att bidra till sjösäkerheten och miljön.

Med en sådan förändrad beställarroll för Sjöfartsverket där stora delar av verksamheten i egen regi avvecklas och ersätts med upphandlad verksamhet kan verkets olika roller renodlas för att övergå till att bli en förvaltningsmyndighet. I utredningen framförs att dagens affärsverksform är otydlig där statens olika roller riskerar att sammanblandas. Som framförs i utredningen går utvecklingen inom svensk statsförvaltning mot allt färre kvarvarande affärsverk.

Det är viktigt att staten i sin ägarroll ger Sjöfartsverket förutsättningar för att agera effektivt och affärsmässigt inom ramen för en föreslagen ny organisatorisk form som förvaltningsmyndighet.

Utredningen menar att Sjöfartsverkets finansiering – till övervägande delen genom avgifter – bör kvarstå och pekar på att verket även i en förändrad organisatorisk roll som förvaltningsmyndighet kan finansiera sina investeringar genom lån i Riksgälden. Sjöfartsverket bör framledes, såsom idag, fastställa och ta in farledsavgifterna. Vi tolkar detta som att statsmakterna ger Sjöfartsverket anslag för att amortera lån och att intäkterna från farledsavgifterna går direkt in i statskassan. Detta ställer ökade krav på transparens i de finansiella flödena.

Näringslivets Transportråd anser att utredningen borde ha behandlat avgiftsuttaget på handelssjöfarten på ett samlat sätt. Vi efterlyser därför en övergripande översyn av finansieringen. Avgiftsuttaget måste sättas så att handelssjöfarten inte övertaxeras och används som en ”kassako”.

Vi ställer oss positiva till utredningens föreslag till åtgärder som gör lotsning och isbrytning mer kostnadseffektiv vilket minskar kraven på kostnadstäckning från farledsavgifterna. Dock kommer korsfinansieringen mellan farleder, lotsning och isbrytning inte att upphöra vilket motiverar en övergripande översyn av finansieringen och en ökad transparens i de finansiella flödena till och mellan de olika verksamheterna.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Guy Ehrling
Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *