Näringslivets Transportråd

Trafikanalys förslag till styrmedel till nästa klimatpolitiska handlingsplan

Trafikanalys förslag till styrmedel till nästa klimatpolitiska handlingsplan
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Trafikanalys rapport (2022:14) ”Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning”, där Trafikanalys lämnar förslag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gällande styrmedel för transportsektorn.

Näringslivets Transportråd framför sammanfattningsvis följande:

  • Transporter bör kunna öka men utsläpp och andra negativa effekter av transporterna ska minska.
  • Trafikanalys definition av transporteffektivitet avstyrks, eftersom den kan tolkas som att den indirekt syftar till minskad trafik.
  • Trafikanalys förslag om att införa ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip avstyrks.
  • Trafikverket bör istället på uppdrag av regeringen utveckla vad transporteffektivitet är och hur utvecklingen kan mätas och följas upp. Det kan med fördel göras samtidigt som ett mål definieras för tillgänglighet och tillförlitlighet.
  • Styrmedel för transportsektorn bör i möjligaste mån harmoniseras internationellt. Införande och utformning av styrmedel i klimathandlingsplanen bör avvakta resultat av förhandlingarna inom EU om Fit for 55-paketet.
  • Förslaget om att omvandla reduktionsplikten till ett nationellt utsläppshandelssystem avstyrks.
  • För att nå sektorsmålet krävs en omfattande utsläppsminskning från vägtrafiken som står för en överväldigande majoritet av de nationella utsläppen. Huvudfokus på åtgärder bör ligga på elektrifiering av vägtrafik.
  • För att ytterligare minska utsläppen från transportsektorn behövs även åtgärder som riktar sig på transport­effektivitet, logistik­opti­mer­ingar, effektivare fordon, trafikslagsoptimering genom exempelvis mer gods på järnväg och sjö, digitalisering och automatisering.
  • Styrmedel riktade mot godstransporter måste koordineras bättre och internationella konkurrenskraften för industrin och handeln ska stärkas.
  • Regeringen bör omgående påbörja ett arbete med att uppdatera Godstransportstrategin för att godstransporter ska fortsätta prioriteras politiskt och få förutsättningar till en hållbar klimatomställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *