Näringslivets Transportråd

transportpng

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025.

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025.
Skriv ut

Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har lämnat ett gemensamt remissyttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Se bifogad fil. Huvudpunkter i det gemensamma remissyttrandet som är:  

* Bra fokus på systematiskt underhåll av befintlig infrastruktur

* Fokusera på genomförandet av åtgärder

* Vi välkomnar stråkperspektivet och betoningen av samband mellan internationell utveckling och nationell infrastruktur.

* Samplanera infrastrukturen – ta ett samlat grepp på utbyggnaden av transportkorridorerna Sverige – Norden – Kontinenten* Förstärk intermodalitetsperspektivet ytterligare och lyft fram betydelsen av effektiv samverkan mellan alla transportslag

* Påskynda slutförandet av redan beslutade centrala stråkprojekt för näringslivet men som ännu inte färdigställts. Tidigarelägg åtgärder som ökar tillgänglighet, kapacitet och framkomlighet

* Fokusera mera på transportsystemens redundans för minskad sårbarhet* Starkare investeringsfokus behövs i statens budget – fastställ lägsta investeringsnivå!

* Ny princip för finansiering av sjöfartsåtgärder i den nationella planen avstyrks

* En flexibel beslutsordning behövs för mindre marknadsåtgärder riktade till näringslivets transporter

* Öka anslagen till forskning och innovation planperioden 2014–2025

* Intensifiera arbetet med rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller. Bristfälliga kalkyler för gods undervärderar nyttan med tillförlitliga transporter

* Gör samlade konsekvensanalyser av beslutade och planerade avgiftshöjningar på transporter och effekterna av dessa på näringslivets konkurrenskraft* Analysera hur EU:s svaveldirektiv från den 1/1 2015 påverkar behovet av ökad transportkapacitet på vägar och järnvägar

* Ompröva beslutet att kraftigt höja banavgifterna under planperioden

* Nya järnvägar Järna-Linköping (Ostlänken) och Mölnlycke-Bollebygd tillstyrks givet vissa förutsättningar

* Trafikverket bör ha en hög planeringsberedskap. Viktiga framtidsprojekt som Norrbotniabanan och en fast HH-förbindelse bör utredas vidare

 * Beakta handelns och besöksnäringens behov av infrastruktur och glöm inte citylogistiken!

* Noggrann uppföljning och kontroll behövs vid fortsatt införande av ERTMS i Sverige 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *