Näringslivets Transportråd

transportpng

Trafikverkets kundbehovsdokument

Trafikverkets kundbehovsdokument
Skriv ut

Yttrande över ”Våra kunder – dem som vi är till för.” Trafikverkets kundbehovsdokument.

De huvudfrågor som tas upp i kundbehovsdokumentet om ett trafikslagsövergripande synsätt, ett kundperspektiv och en effektivare organisation inom Trafikverket välkomnas av Näringslivets Transportråd. Förväntningarna är stora på att detta ska genomsyra hela Trafikverkets organisation och arbetssätt.

Våra övergripande synpunkter
* Näringslivets Transportråd föreslår att dokumentet struktureras om och förtydligas vad gäller analysen och segmenteringen av kundgrupper. På Trafikverkets uppdrag och verksamhet kan både ett medborgarperspektiv och ett kundperspektiv anläggas. Båda är viktiga. För näringslivets transporter behöver kundperspektivet tydliggöras med avseende på vilka som är Trafikverkets kunder respektive kunders kunder.
* I kundbehovsdokumentet inordnas nu under rubriken Näringslivets transporter, utförare och säljare av godstransporter och köpare av godstransporter och tjänsteresor tillsammans med turism och kollektivtrafik. Utifrån Transportrådets näringslivs- och transportköparperspektiv utgörs Trafikverkets kunder av utförare och säljare av godstransporter medan transportköpare i detta fall är kunders kunder. Samma förhållande torde gälla för turism/besöksnäringen och kollektivtrafik.
* Transportrådet vill även föreslå en redigeringsmässig förändring av kundbehovsdokumentet där hela avsnittet kallat Näringslivets transporter läggs före avsnittet om Medborgarnas resor i genomgången. Som framförts ovan är både medborgarnas resor och näringslivets transporter viktiga. Transportdebatten är dock till stor del fokuserad på persontrafik. Men utan väl fungerande logistik och godstransporter stannar Sverige och den svenska konkurrenskraften försvagas.
* Näringslivets Transportråd anser att kundbehovsdokumentet bör kompletteras med sjöfarts- och luftfartsfrågor. Detta är nödvändigt för ett samlat och transportslagsövergripande perspektiv. Betydelsen av väl fungerande sjötransporter och flygtransporter i samspel med vägar och järnvägar i sammanhängande transportkedjor kan inte nog understrykas. Sveriges geografiska läge på den skandinaviska halvön och den öppna svenska ekonomin med en stor utrikeshandel är – inte minst – beroende av effektiva sjötransporter och flygtransporter för tillväxt och utveckling. Genom att komplettera kundbehovsdokumentet med flygets och sjöfartens behov förstärks det internationella perspektivet på logistik och transporter i Sverige.
* Näringslivets Transportråd saknar i kundbehovsdokumentet en beskrivning av den Nationella Godsstrategi för alla trafikslag som Trafikverket nu arbetar med.
* Näringslivets Transportråd anser att samhällsnyttan av väl fungerande godstransporter måste tydliggöras. Behov föreligger av att utveckla och komplettera metodiken vid samhällsekonomiska kalkyler. Vi efterlyser en samhällsekonomisk värdering av godsprojekt som speglar dess betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för Sveriges konkurrenskraft som nation. Trafikverkens kalkyler över nyttor och kostnader i den samhällsekonomiska analysen av konkreta projekt bör ske stråkvis för att tydliggöra effekterna av investeringar, drift och underhåll i ett samlat stråkperspektiv.
* I Trafikverkets arbete med en ny nationell infrastrukturplan för 2010-2021 har fokus varit på planering. Nu flyttas fokus till Trafikverkets leverans av effektiv infrastruktur och genomförandet av en nationell godsstrategi. Näringslivet är beroende av att de politiskt beslutade planer som finns för infrastrukturen också genomförs på utsatt tid. Detta bör tydliggöras i kundbehovsdokumentet.
* Näringslivets Transportråd efterlyser en redovisning av hur kundbehovsdokumentet kommer att följas upp och kommuniceras inom Trafikverket.

Nedan följer Transportrådets synpunkter på konkreta avsnitt i rapporten
Sid. 31: Övergripande behov. Näringsliv.
Näringslivets Transportråd konstaterar att flera politiska beslut har fattats och som har en strategisk påverkan på transportköparnas och transportutförarnas val av transportsätt. Det gäller t.ex. regeringens beslut om att fördubbla banavgifterna till år 2013 och där en konsekvensanalys nu görs av Trafikverket. IMO:s nya svavelregler och beslutet i riksdagen i slutet av förra året om Transportstyrelsens avgifter. Även om inte alla avgifter kan hänföras till Trafikverket bör det i näringslivsavsnittet omnämnas att näringslivet är beroende av olika myndighetsbeslut och behöver stabila och förutsägbara spelregler. Detta för att både beslutade transportpolitiska mål och miljö- och klimatmål ska kunna uppnås och för tillskapandet av ett transportsystem som svarar upp mot näringslivets krav.

Sid. 31: Övergripande behov Näringsliv. Service, bemötande, delaktighet och inflytande.
Näringslivets Transportråd anser att det ska räcka med en ingång vid kontakt med Trafikverket. Men frågor som rör effektiva godsstråk och noder går över regionala och administrativa gränser i Trafikverkets organisation. Hur stråken hanteras inom Trafikverket är en nyckelfråga för näringslivet. Ett region- och trafikslagsövergripande perspektiv på frågor som rör effektiva godsstråk och noder bör tillföras i kundbehovsdokumentet. Befintlig skrivning bör förstärkas.

Sid. 31: Övergripande behov. Näringsliv. Ett väg- och järnvägsnät med garanterad standard
Ett utveckling av infrastrukturen som möjliggör tyngre och längre tåg och vägfordon är nödvändig av såväl effektivitets- som klimat- och miljöskäl. Befintlig skrivning bör förstärkas.

Sid 44 Transportköpare. Behov. Kapacitet och punktlighet
I avsnittet anges att: Det är viktigt att järnvägar klarar 25 tons axellast samt att vägarna har god bärighet.” Skrivningen bör ändras till minst 25 tons axellast. Detta för att möjliggöra effektivare utnyttjande av infrastrukturen med längre och tyngre tåg. 25 tons axellast är ingen slutpunkt utan ett etappmål.

Sid. 44 Transportköpare. Behov Information och dialog
De arenor som anges bör även inkludera dialog kring drift och underhåll av infrastrukturen och åtgärder för genomförande av effektiva godsstråk och noder och eliminering av flaskhalsar.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Stig Wiklund                                                Guy Ehrling
Ordförande                                                   Kanslichef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *