Näringslivets Transportråd

Transportekonomi och kapacitetsanalys

Transportekonomi och kapacitetsanalys
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Trafikverkets förslag till utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys. Remissyttrandet fokuserar på vikten av rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller för godstransporter.

* Det behövs bättre analysverktyg för den samhällsekonomiska värderingen av förbättrad godstrafik. Näringslivets Transportråd har länge efterlyst en samhällsekonomisk värdering av godstransporter som speglar dess betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för Sveriges konkurrenskraft som nation. Beslutsunderlagen för drift och underhåll och investeringar i infrastruktur bör omfatta ett bredare perspektiv på samhällsnyttan av godstransporter och kostnaderna vid störningar i transportkedjan. 

* Näringslivets Transportråd framhåller vikten av att godsnyttor och störningskostnader liksom nyttan av internationella stråk på ett rättvisande sätt inkluderas i kalkylmodellerna. Dagens samhällsekonomiska kalkylmodeller för gods undervärderar grovt och systematiskt godstransporter. De speglar inte godsets samhällsnytta och inte heller kostnaderna vid förseningar av godstransporter. Vitala kostnadskomponenter saknas vid värderingen av förseningskostnader för godstransporter. Några sådana exempel är utebliven fakturering som en följd av förseningar, ökade kostnader för byte av transportslag vid förseningar eller tillkommande kostnader i andra delar av logistikkedjan exempelvis anslutande fartygsavgångar. 

* Det är stora exportvärden som riskeras då godstransporter försenas på grund av bristande underhåll av vägar och järnvägar. Utveckling av metoder och underlag måste därför ske så att de samhällsekonomiska kalkyler som används verkligen visar infrastrukturens, transporternas och industrins bidrag till den totala samhällsnyttan. 

* Näringslivets Transportråd föreslår att frågor sammanhängande med rättvisande tidsvärden för godstransporter i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna liksom nyttan av internationella stråk ges ett stort utrymme i Trafikverkets förslag till utvecklingsplan. Det gäller t.ex. att i kalkylmodellerna beakta nyttan av sammanhängande godsstråk. Risk föreligger annars för att infrastrukturbeslut kommer att baseras på ett ofullständigt och icke rättvisande beslutsunderlag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *