Näringslivets Transportråd

Transportstyrelsen avgifter 2019

Transportstyrelsen avgifter 2019
Skriv ut

Näringslivets Transportråd avstyrker i ett remissyttrande Transportstyrelsens föreslagna avgiftshöjningar eftersom avgifterna redan är för höga. Risken är uppenbar att avgiftshöjningar förs vidare i olika led och täcks upp med prishöjningar gentemot slutkunderna d.v.s. transportköpare. 

Näringslivets Transportråd är förvånad över Transportstyrelsens hantering av förslaget. Den 25 oktober meddelar Transportstyrelsen vad gäller nya avgifter 2019 att: ”Inom järnvägsområdet sker inga ändringar alls”. Den 1 november aviserar Transportstyrelsen att myndigheten ”kommer inom kort skicka en remiss om avgiftsändring inom järnväg som föreslås träda i kraft 1 januari 2019”. 

Den 5 november skickar Transportstyrelsen ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter inom järnvägsområdet. Bestämmelsen om avgift för tillsyn enligt EU-kommissionens förordning om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster ska tillämpas från och med den 1 juni 2019. Övriga avgifter föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. En mycket kort remisstid för att lämna synpunkter sätts till senast den 26 november 2018.

Näringslivets Transportråd ställer oss frågande till såväl hanteringen som varför remisstiden är så kort? 

Vad är det som inträffat mellan den 25 oktober och den 1 november som föranleder det ändrade beskedet från Transportstyrelsen? Någon närmare förklaring annat än ”olyckliga omständigheter” lämnas inte i Transportstyrelsens utskick.   

Transportstyrelsen föreslår för tillsyn av tjänsteleverantörer liksom för ansökan om undantag en ny löpande avgift med en timtaxa på 1 400 kr. Hur Transportstyrelsen kommit fram till nivån på den nya löpande avgiften med 1 400 kr per timme redovisas inte. Utifrån vår erfarenhet från Transportstyrelsens tidigare avgiftsremisser uppfattar vi den valda nivån 1 400 kr per timme som en schablon inom Transportstyrelsen för en rad olika timbaserade avgifter. 

Näringslivets Transportråd föreslår att ett moratorium införs på höjda avgifter inom Transportstyrelsen i avvaktan på att en tillträdande regering tar ställning till Trafikanalys slutredovisning av regeringsuppdraget om att ta fram ett kunskapsunderlag om skatter och avgifter inom transportområdet (N2017/04373/TS).

Näringslivets Transportråd noterar att Trafikanalys i den nyligen lämnade slutrapporten är kritisk mot Transportstyrelsens avgiftspolicy. Svaga incitament till kostnadsminimering föreligger och Trafikanalys lyfter behovet av fördjupade studier. Näringslivets Transportråd delar denna uppfattning. I slutrapporten från Trafikanalys anges att: ”Den timtaxa som Transportstyrelsen tar ut har i en enkel jämförelse visat sig vara högre än genomsnittlig timkostnad i myndigheter av motsvarande storlek”. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *