Näringslivets Transportråd

Transportstyrelsens föreskrifter och avgifter

Transportstyrelsens föreskrifter och avgifter
Skriv ut

Transportstyrelsens föreskrifter och avgifter (TSG 2011-426)

Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har tagit del av rubricerade remiss och lämnar här ett gemensamt yttrande angående Transportstyrelsens finansiering. Den bör ske genom anslag, enligt organisationerna.

Våra organisationer menar att den grundläggande principen bör vara att myndighetsutövning ska anslagsfinansieras. Transportnäringens verksamhet, som ska belasta myndighetens kostnader, både bidrar till samhällets utveckling och kommer samhällsnyttan till godo. Dagens skattenivå för transportnäringen utgår dessutom ifrån att skatterna bland annat används till nödvändig myndighetsverksamhet.

Vi har, tillsammans med andra organisationer inom branschen, vid olika tillfällen och i olika konstellationer lämnat synpunkter på den principiella frågan om hur myndighetens verksamhet ska finansieras. Bland annat hänvisas till ett gemensamt yttrande daterat 2010-09-27 över två remisser från Transportstyrelsen och Näringsdepartementet (TSG 2010-592 respektive N2010/4895/TE) som undertecknades av Näringslivets Transportråd, TransportGruppen, Sveriges Åkeriföretag, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Flygföretagens Riksförbund (numera Svenska Flygbranschen), Sveriges Redareförening, Branschföreningen Tågoperatörerna samt Sveriges Hamnar. Samma organisationer deltog även i en uppvaktning av Riksdagens Trafikutskott den 9 november 2010.

Trots upprepade försök har våra organisationer, och i förlängningen hela transportsektorn, tyvärr inte fått gehör för våra synpunkter och Transportstyrelsens nya avgiftsfinansiering trädde i kraft 2011.

Näringslivets Transportråd och TransportGruppen vill återigen uttrycka vår oro för den utveckling transportsektorn står inför. Flera olika initiativ och förslag innebär höjda priser på transporter. Fördubblade banavgifter fram till 2013, IMO:s krav på fartygsbränslen samt höjd koldioxidskatt är några av dessa. Transportstyrelsens avgiftsfinansiering är ytterligare en kostnad ovanpå de ovan angivna som direkt påverkar transportföretagen.

Vidare står transportsektorn inför utmaningen att möta det ökande transportbehovet och samtidigt minimera dess miljöpåverkan (klimatutsläpp, buller, trängsel osv.). Kommissionens nya vitbok om Europas framtida transportpolitik, ”Färdplan mot ett gemensamt Europeiskt transportområde”, fastställer bland annat att transporternas utsläpp ska minska med 60 procent fram till 2050 jämfört med 1990. I ett kortare perspektiv talar man om 20 procents minskning fram till 2030 jämfört med 2008. Samtidigt står transporterna för nästan 90 procent av den uppskattade ökningen av oljeanvändningen globalt. Metoder man ska använda för att råda bot på transporternas miljöpåverkan är principerna ”polluter pays” och ”user pays” och vi konstaterar att man från europeiskt håll inom de närmsta åren har för avsikt att ta fram lagstiftning som kommer innebär ytterligare kostnader för transportsektorn.

Näringslivsorganisationerna har tidigare begärt en konsekvensanalys av de sammantagna effekterna för transportnäringen och näringslivets konkurrenskraft av ökade kostnader. Vi noterar att regeringen hörsammat detta och nyligen beslutat om ett tillägg till förordningen för Trafikanalys där man skrivit in att myndigheten ska ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Trafikanalys ska årligen avrapportera detta till regeringen. Näringslivets Transportråd och TransportGruppen förutsätter att Transportstyrelsen löpande kommer att följa Trafikanalys arbete på detta område och utvärdera myndighetens egna avgiftsuttag utifrån ett samlat svenskt och europeiskt perspektiv.

Sammanfattningsvis vill alltså Näringslivets Transportråd och TransportGruppen återigen framföra att vi anser att Transportstyrelsens myndighetsutövning bör anslagsfinansieras.

Förslaget om förändrade föreskrifter
I remissens konsekvensbeskrivningar tar man upp att ändringarna syftar till tydligare, enklare och mer rättvisa föreskrifter. Våra organisationer välkomnar alla åtgärder som syftar till regelförenklingar, mer transparens och tydlighet.

Likaså påpekar man att Transportstyrelsen har påbörjat en genomlysning av verksamheten som syftar till att identifiera utrymme för effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Detta är en av de synpunkter som våra organisationer tidigare har framfört. Som följd av bildandet har Trafikverket haft ett effektiviseringsuppdrag som nu resulterar i ett antal rationaliseringsåtgärder. För Transportstyrelsen har inte något sådant uppdrag funnits. Istället för att effektivisera verksamheten och hitta kostnadsbesparande åtgärder ska myndighetens verksamhet finansieras av avgifter som belastar våra medlemsföretag. Vi välkomnar således de åtgärder som innebär en översyn och effektivisering av Transportstyrelsens verksamhet.

Vad gäller remissens olika delar vill vi hänvisa till Sveriges Hamnars yttrande över sjöfartsföreskrifterna. Sveriges Hamnar tillstyrker förslaget om att avgifter för prövning av tillstånd som avser sjösäkerhetsanordningar inte ska tas ut. Anordningarna kommer alla som vistas på sjön till del, och det vore egendomligt om den som sätter ut en säkerhetsanordning utan att ha någon skyldighet att göra det dessutom ska betala för en tillståndsansökan.

Även Branschföreningen Tågoperatörerna lämnar ett eget remissyttrande som belyser konsekvenserna för järnvägsföretagen. Man dock konstatera att de föreslagna avgifterna kommer att leda till kännbara höjningar av transportkostnaderna. De kommer också att bli ett stort etableringshinder för nya företag och kommer att negativt påverka viljan att investera i och äga infrastruktur hos företag där järnvägen inte är en del av kärnverksamheten.

Guy Ehrling                                          Sandra Gegerfelt
Näringslivets Transportråd                  Transportgruppen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *