Näringslivets Transportråd

Tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

Tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet.  

Som framgår av rapporterna finns en rad fördelar med att implementera av 74 tons lastbilar av normal längd (25,25 m). Effektivare transporter stärker industrins konkurrenskraft. Genom att använda lastbilar med större lastkapacitet kan befintlig infrastruktur utnyttjas smartare. Trafikverket bedömer att en stor andel av broarna klarar 74 tons lastbilar idag. De broar som har bärighetsbegränsningar kan skyltas om i väntan på förstärkningsåtgärder.

Näringslivets Transportråd anser därför att Sverige bör höja bruttoviktsbestämmelserna och utnyttja möjligheten till redan tillåtna axeltryck och redan tillåtna fordonsdelar, för både befintliga och nya fordon. Att implementera tyngre lastbilar av normallängd är ett första och viktigt steg. Vi vill därför se en snabb implementering av 74 tons fordon av normallängd under 2014.

I rapporten från Trafikverket anges även att 95 procent av det statliga vägnätet kan öppnas för fordonståg med en vikt på upp till 64 ton och Trafikverket föreslår att bruttoviktskurvan för bärighetsklass 1 (BK1) utökas till 64 ton. Detta är enligt Näringslivets Transportråd ett första viktigt steg mot 74 ton och som snabbt kan implementeras utan följdinvesteringar. Viktigt är att kraven för fordonståg med bruttovikt 64 ton är desamma som för fordonståg med bruttovikt 60 ton, eftersom det rör sig om samma fordon.

Längre lastbilar är ett viktigt andra steg, men där återstår en del frågor för forskning och utredning innan implementering kan ske. Ytterligare höjda bruttovikter för längre fordon får ses som en framtida fortsatt utveckling. Forskning på längre fordon är grunden i det fortsatta arbetet, så regelverket för demonstrationsfordon måste förenklas.

Alla transportslag behöver effektiviseras utifrån sina förutsättningar

Näringslivets Transportråd anser att alla transportslag behöver utvecklas utifrån sina förutsättningar för effektivisering. Näringslivet använder alla transportslag i olika kombinationer för sina transporter. Lastbilens flexibilitet och tillgänglighet kan inte jämföras med sjöfartens kapacitet och räckvidd. Järnvägen och vägen samverkar genom att lastbilarna når ut på ett vittförgrenat vägnät men tågen kan ge en mer rationell transport för längre sträckor. Flygfrakten har ett högt varuvärde och främjar handel.

Det är genom att förbättra alla transportslag var för sig och tillsammans som utvecklingen förs framåt. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att förbättra kapaciteten för alla transportslag. Exempelvis bör insatserna intensifieras för att på samma sätt som nu sker för vägtransporter möjliggöra tyngre och längre tåg. Det skulle ge ökad transporteffektivitet och minskade kostnader för godstransporter på järnväg. Forum för Innovation inom Transportsektorn har tagit initiativ till utarbetandet av HCT-färdplaner, High Capacity Transports för väg, järnväg och bussystem. Den färdplan som utarbetats för järnväg bör kunna ligga till grund för att påskynda utvecklingen inom järnvägen mot tyngre och längre tåg. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *