Näringslivets Transportråd

Utredningen om Framtidens järnvägsunderhåll

Utredningen om Framtidens järnvägsunderhåll
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har lämnat ett remissyttrande över betänkande SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll.

Sammanfattningsvis anser NTR att:

  • Förslaget om ett förstatligande av utförandet av järnvägsunderhållet avstyrks, eftersom det inte löser problemen som är kopplade till avsaknad av underhållssystem och brister i Trafikverkets beställarroll.
  • Fokus bör ligga på att Trafikverket utvecklar sin beställarroll, förbättrar styrningen och genomförandet av viktiga underhållsinsatser för att återställa järnvägssystemet till den nivå det är konstruerat för.
  • Trafikverket ska skyndsamt börja arbeta med de åtgärdsförslag som utredaren, och flera tidigare utredningar, förordar gällande förbättrad kunskap om anläggningen.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att upprätta en 20-årig underhållsplan för att komma till rätta med det eftersläpande underhållet.
  • Främja mer prestationsbaserade kontrakt och möjligheten att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i stället för det med lägsta pris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *