Näringslivets Transportråd

Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg

Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg
Skriv ut

Till Trafikverket

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Trafikverkets förslag till plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg. Remissyttrandet bifogas. Ur innehållet:

* Näringslivets Transportråd anser att Trafikverkets utvecklingsplan ska ha ett tydligt fokus på att utveckla metoder och modeller för att spegla godsnyttor och samhällsekonomiska kostnader på godsområdet på ett rättvisande sätt.
* Justera upp godstidsvärdena i nuvarande kalkylmodell och för de samhällsekonomiska kostnaderna av bristande tillförlitlighet för godstransporter.
* Överarbeta planförslaget vad gäller struktur och disposition. Det bör tydligt framgå vilka huvudfrågorna och nyckelfrågorna är i utvecklingen av samhällsekonomiska metoder och modeller och att dessa frågor ges förtur för ekonomiskt och tidsmässigt genomförande inom Trafikverket. Utbildning och kunskapsspridning bör inarbetas i utvecklingsplanen och inte ligga utanför dess fokus.

Näringslivets Transportråd föreslår att i avvaktan på att en samlad nationell godsmodell är färdig att användas och att genomförda pilotstudier om ”Värdet av ökad tillförlitlighet av godstransporter” följts upp att godstidsvärdena och de samhällsekonomiska kostnaderna av bristande tillförlitlighet för godstransporter justeras upp. Detta som en korrektionsfaktor så att mer rättvisande kalkyler uppnås. Det är bättre att hamna ungefär rätt än absolut fel i godskalkylerna.

Trafikverkets projekt för att identifiera godstransporters samhällsnytta och bristerna i nuvarande kalkylmodell måste intensifieras. Det behövs bättre analysverktyg för den samhällsekonomiska värderingen av förbättrad godstrafik. Godstransporters samhällsnytta kommer inte fram i de samhällsekonomiska kalkylmodeller som tillämpas. Beslutsunderlagen för drift och underhåll och utbyggnad av infrastrukturen bör omfatta ett bredare perspektiv på samhällsnyttan av godstransporter.

Näringslivets Transportråd förutsätter att projekt kring rättvisande tidsvärden för godstransporter i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna ges ett stort utrymme inom Trafikverket. Mot bakgrund av regeringens kommande beslut om en nationell plan för transportsystemet 2014–2025 är det av största vikt för näringslivet att samhällsnyttan av godstransporter ges en rättvisande värdering i de kalkylmodeller som ligger till grund för åtgärdsplaneringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *