Näringslivets Transportråd

transportpng
Näringslivets Transportråd är
godskundernas röst i transportpolitiken
Föreningen verkar för svenska industri- och handelsföretags
gemensamma intressen inom områdena transport,
infrastruktur och logistik med syfte att stärka svenskt
näringsliv och dess konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd (NTR) företräder medlemmarnas gemensamma transportpolitiska och infrastrukturpolitiska intressen i Sverige och internationellt. Det övergripande målet är internationellt konkurrenskraftiga godstransporter på väg, järnväg och sjö genom att verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Detta för att stärka konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.

Ett EU- och Europaperspektiv på transportpolitiken är för NTR en självklar utgångspunkt. Flera viktiga infrastruktur-, transport-, logistik-, miljö- och klimatfrågor är högaktuella inom EU och styr utvecklingen i Sverige. Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

Aktuellt
Remiss av EU-förslag till användning av järnvägskapacitet i Europa

Näringslivets Transportråd anser att en viktig förutsättning för att realisera nyttorna med förslaget är att tåglägen för internationella godståg fortsatt prioriteras när godskorridorförordningens på förhand iordningsställda tåglägen för godståg försvinner i och med avskaffandet av förordningen. Annars riskerar järnvägen att i stället förlora i attraktivitet vad gäller godstransporter. I slutändan drabbar det de företag i Sverige som är beroende av järnvägstransporter för att kunna vara konkurrenskraftiga.

Remiss av EU-förslag till ändring av mått- och viktdirektivet

Näringslivets Transportråd instämmer i den övergripande ambitionen i kommissionens förslag till ändring av direktiv 96/53/EG om vägfordons mått och vikt. Ändringarna syftar bland annat till att tydliggöra reglerna för gränsöverskridande transporter med längre och tyngre fordon, främja användningen av utsläppsfria tunga fordon och ytterligare stödja intermodala godstransporter inom EU. I direktivet ska dock säkerställas att gränsöverskridande transporter inte hindras mellan länder som Sverige och Finland, där större och längre vägfordon tillåts redan idag.

Satsningar på omställning av transportsektorn i regeringens budgetproposition 2024

Näringslivets Transportråd anser att budgetförslaget innehåller flera positiva inslag och visar på en inriktning för transportpolitiken som främjar tillgänglighet i hela landet och konkurrenskraft för transportköpare inom industrin och handeln. Konkret betyder det att transportsektorns omställning betonas genom ökad utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga transporter och en förstärkt och utökad klimatpremie för lastbilar. Även underhåll lyfts fram men fortfarande saknas mer långsiktiga förutsättningar för förbättring av befintlig infrastruktur.

Anpassning till nya EU-regler om avgifter för vägtransporter

Näringslivets Transportråd tillstyrker de föreslagna ändringarna som utgör anpassning till nya EU-regler avseende avgifter för transporter på väg. Näringslivets Transportråd är särskilt positivt till att de föreslagna ändringarna inte förväntas leda till att det sammanlagda avgiftsuttaget ökar.

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2024

NTR avstyrker förslagen om höjning av Sjöfartsverkets avgifter, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar och kraftigt ökande energipriser skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägare. Avgiftshöjningarna skulle dessutom verka inflationsdrivande, eftersom de även påverkar importvaror. Sjöfartsverkets bekymmersamma ekonomiska situation måste istället lösas genom permanent ökade anslag.

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024

Näringslivets Transportråds principiella ståndpunkt är att hela Transportstyrelsens verksamhet ska anslagsfinansieras.

Kommande event

Bli medlem

Gemensamma frågor drivs bäst gemensamt.

Genom Näringslivets Transportråds påverkansarbete mot politiker och myndigheter på nationell och internationell nivå kan förutsättningar inom transportområdet som ligger utanför enskilda företags kontroll förflyttas.